ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Kematechnik Innomontage Kft.

 

1. Általános rendelkezések

1.1. Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF – a Kematechnik Innomontage Kft. – továbbiakban Eladó – által forgalmazott berendezések, alkatrészek, szolgáltatások megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Kifejezetten eltérő írásos megállapodás hiányában a szállítások és a teljesítések kizárólag az ÁSZF-ben rögzített feltételekkel történnek, melyek legkésőbb a szállítás vagy a teljesítés Vevő általi elfogadásával – külön kikötés nélkül is – a szerződés részévé válnak.

1.2. Amiről az ÁSZF nem rendelkezik, úgy azokra a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

1.3. A jelen ÁSZF tartalmazza a megrendelés általános szabályait, valamint a Vevő és az Eladó között a megrendeléssel létrejövő szállítási/vállalkozási szerződés alapvető rendelkezéseit.

 

2. Megrendelések

2.1. Eladó a Vevő általi megrendelést az alábbi módokon fogadja:

 • postai úton,
 • elektronikus úton,
 • telefaxon megküldött írásos megrendelés formájában,
 • az ügyfélszolgálaton személyesen, vagy telefonon leadott megrendelés formájában – hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óra között.

2.2. Vevő vállalja, hogy megrendelésein feltünteti a megrendelt termékek egyértelmű beazonosítására alkalmas megnevezését, cikkszámát és az   egyértelmű rendelési egységet (db, m, kg, m2 stb.) és a mennyiséget.

2.3. Amennyiben Vevő a rendelésének kiszállítását kéri (mivel ezt a termék ára nem tartalmazza) a rendelésen feltünteti a pontos szállítási címet (irányítószám, város, utca, házszám stb.…), a kért átadási határidőt, az áru fogadásának napi időintervallumait, az áru átvételére jogosult személy vagy fuvarozó nevét, valamint a rendelést leadó elérhetőségeit.

2.4. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a csomagolási egységeit csak külön megrendelésre bontja meg, ami Vevő számára többletköltséget jelenthet.

 

3. A szerződés létrejötte

3.1. A Felek közötti szállítási/vállalkozási szerződés az alábbiak szerint minősül létrejöttnek:

 • Amennyiben Felek külön egyedi szállítási/vállalkozási szerződés megkötésében állapodtak meg, az egyedi szerződés mindkét fél általi aláírásakor.
 • Amennyiben Eladó – Vevő kérése alapján – ajánlatot adott Vevő részére, a Vevő általi megrendelésre Eladó által megküldött rendelés visszaigazolásnak a kiadásakor.
 • Amennyiben Vevő (ajánlat nélkül), az Eladó felé írásos (postai, telefax, e-mail, személyes kézbesítésű), megrendeléssel élt, a megrendelés Eladó általi visszaigazolásakor, vagy a megrendelésben szereplő termékek vagy szolgáltatások Vevő általi átvételekor.
 • Vevő szóban (személyesen vagy telefonon) leadott megrendelése esetén a megrendelés Eladó ügyfélszolgálati munkatársa által az Eladó integrált vállalatirányítási rendszerében való rögzítésével.
 • Vevő bármely megrendeléséből az Eladó részére, az általa történő írásbeli rendelés visszaigazolás kiadásával keletkezik teljesítési kötelezettség, a rendelés visszaigazolás kiadása azonban a szállításnak nem szükséges előfeltétele. A szállítás/árukiadás tényével is a szerződés mindenképpen létrejön.

3.2. Eladó visszaigazolása történhet:

 • Vevő által postai úton, telefaxon vagy e-mail-ben küldött megrendelések esetén, telefaxon vagy e-mail-ben.
 • Vevő által szóban (személyesen vagy telefonon) leadott megrendelések esetén a megrendelés Eladó ügyfélszolgálati munkatársa általi rögzítéssel egy időben, papíralapon kézben, telefaxon, e-mailben, vagy aláírt/leigazolt munkalappal.
 • Eladó nem köteles minden esetben rendelés visszaigazolást küldeni Vevő felé, amennyiben a megrendelést változatlan feltételekkel teljesíti.

 

4. Rendelés (szerződés) módosítása

4.1. A Felek közötti szerződés fenti 3. pont szerinti létrejöttét követően annak módosítására kizárólag a Felek közös megállapodásával kerülhet sor, személyes vásárlásnál szóban, egyéb esetben kizárólag írásban.

4.2. Amennyiben Eladó az egyedi, nem készletezett termékekre elfogadja Vevő módosítási igényét, azt minden esetben csak olyan határidőig fogadja el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a szóban forgó megrendelés lemondását, módosítását. Amennyiben Eladó beszállító partnere a rendelés módosítása, esetleges lemondása kapcsán módosítási/lemondási díjat érvényesít, Eladó ezen díjat jogosult Vevőre áthárítani. Amennyiben a beszállító partner az Eladó által továbbított módosítást/lemondást nem fogadja el, Vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni. Ugyancsak a fenti rendelkezések vonatkoznak mindazon rendelések esetleges módosításaira, amelyek adott termékre a Vevő szokásos rendelési mennyiségeit jelentősen meghaladó mennyiségre (extra mennyiség) szólnak.

 

5. Termékek

5.1. Eladó által forgalmazott termékek:

 • Eladó által készletezett termékek: az Eladó nyilvántartási/értékesítési egységének megfelelő, tiszta, sértetlen, kereskedelmi forgalomba hozható állapotban lévő termék, valamennyi irányadó jogszabály által előírt kötelező tartozékával.
 • Eladó által rendelésre beszerzett termékek: az Eladó nyilvántartási/értékesítési egységének vagy az Eladó általi visszaigazolásnak megfelelő értékesítési egységű, tiszta, sértetlen, kereskedelmi forgalomba hozható állapotban lévő termék, valamennyi irányadó jogszabály által előírt kötelező tartozékával.
 • Egyedi és speciális termékek: Az egyedi (pl. Eladó által nem forgalmazott, Vevő egyedi igénye alapján beszerzett stb.) és speciális (pl. Vevő részére tervezett, egyedileg gyártott/gyártatott, Vevő kérésére átalakított stb.) termékek esetében a Felek külön eseti megállapodása az irányadó. Egyedi, illetve speciális termékekre Eladó jogosult a szokásostól eltérő feltételek (megrendelés és annak módosítása, szállítási feltételek, fizetési feltételek, garancia stb.) alkalmazására.

 

 6. Árak

6.1. Eladó mindenkori visszaigazolásában szereplő árak Eladó telephelyén történő teljesítéssel értendőek. Amennyiben Vevő a megrendelésében szereplő termékek kiszállítását kéri, ezt Eladó külön a visszaigazolásban megadja, és költségtérítés ellenében teljesíti. (pl. csomagküldő szolgálat, fuvaroztatás stb.)

6.2. Eladó az általa Magyarországon elsőként forgalomba hozott termékek, berendezések után a jogszabály szerinti környezetvédelmi/csomagolási termékdíjat megfizeti.

6.3. Az Eladó által meghirdetett bármely akciós árak vagy egyéb akciós feltételek esetében az akció egy meghatározott ideig illetve visszavonásig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart.

6.4. Valamennyi, Eladó bármely ajánlatában, visszaigazolásában vagy díjszabásában szereplő ár nettó, Általános forgalmi adó nélküli ár. A bruttó ár csak külön kérés esetén kerül feltüntetésre.

 

7. Szállítási feltételek

7.1. Amennyiben a Vevő által megrendelt termékek átvételére nem Eladó telephelyén kerül sor, Vevő kérheti megrendelésének kiszállítását egyedi megállapodás alapján. Eladó általi kiszállítás esetén a teljesítés helye a Vevő által megadott szállítási cím.

 

8. Átadás-átvétel

8.1. A Vevő által megrendelt áru Eladó általi kiszállítása a Vevővel egyeztetett időpontban a Vevő megrendelésében megadott szállítási címre történik. Vevőnek a szállítási időpont vagy szállítási cím módosítására kizárólag az adott szállítmány Eladó általi elindítását megelőzően van lehetősége.

8.2. Az árunak az egyeztetett időpontban és címen történő átvételéről Vevő köteles saját hatáskörben gondoskodni, valamint az áru átvételét Vevő képviselője köteles a szállítmányt kísérő bizonylat másodpéldányán aláírásával igazolni. Az Eladó által a kézbesítésre igénybe vett szállítmányozók a Vevőnél tételes átadás-átvételt nem végeznek. Vevő képviselője a szállítmány átvétele során köteles meggyőződni a szállítmány mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről, és azt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolni. A mennyiségi átvétel az árut kísérő dokumentumokon, illetve a szállítmányozó saját dokumentumain feltüntetett csomagszámok, illetve csomag darabszámok ellenőrzését jelenti. Amennyiben Vevő az átvételkor hiányt az Eladó, illetve a szállítmányozó dokumentumain nem jelez, az Eladó áruhiánnyal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A szállítmány mennyiségi átvételének Vevő általi kifogás nélküli leigazolását követően további mennyiségi és a csomagolás sérülésére vonatkozó reklamációt Eladó nem fogad el.

8.3. Amennyiben az áru kiszállítása és Vevő részére történő átadása Vevőnek felróható ok miatt eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei ismét a Vevőt terhelik, aki köteles azt a termék ellenértékének megfizetésével egyidejűleg kiegyenlíteni.

8.4. A szállítást megelőzően Vevő köteles Eladót tájékoztatni minden olyan lényegi körülményről, amely a termék Vevő részére történő leszállítását vagy átadását nehezíti (pl. behajtási tilalom alá eső övezet, behajtási időkorlát, nehezen megközelíthető cím, belépési engedély szükségessége, anyagmozgató eszközök hiánya stb.). Az ennek elmulasztásából Eladó oldalán esetlegesen felmerülő többletköltségeket Eladó jogosult Vevőre tovább hárítani.

8.5. EUR raklapos termék/berendezés esetén Vevő köteles jó állapotú csere EUR raklapot biztosítani. Ennek hiányában Eladó a raklapot számlába állítja, amelyet Vevő köteles megfizetni.

 

9. Fizetési feltételek, teljesítés módja

9.1. Az Eladó által szállított termékek/szolgáltatások ellenértékének Vevő általi kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

 • átutalás (kizárólag érvényes fizetési megállapodással, vagy Eladó részéről történt külön jóváhagyással rendelkező Vevők esetében)
 • előre utalással első vevőkapcsolat, vagy régi Vevő esetén, de Eladó által támasztott igény miatt,
 • készpénzfizetés minden 50.000,-Ft+Áfa alatti vásárlás, vagy új vevőkapcsolat esetén,
 • készpénzfizetés Vevő igényének megfelelően.

9.2. Átutalásos fizetés esetén a fizetést, a Vevővel korábban fizetési megállapodásban, vagy Eladó által kiadott rendelés visszaigazolásban szereplő fizetési feltételekkel kell teljesíteni, a számlán feltüntetett határidőig. A fizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár Eladó folyószámláján megjelenik. Az esedékesség napjáig ki nem fizetett számlák után Eladó 10% késedelmi kamatot számít fel, amelyet Vevő a kamatbekérő kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles kiegyenlíteni.

9.3. Vevő fizetési késedelme esetén Eladó saját döntése alapján jogosult a Vevővel szemben fizetési meghagyást kezdeményezni. Bármely fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a Vevő részére biztosított halasztott fizetési feltétel azonnali készpénzes fizetésre való megváltoztatására.          

9.4. Bármely, az Eladó által teljesített szállítások esetén kiállított számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. Eladó az általa kiállított számlával kapcsolatos bármely kifogást kizárólag írásban, az adott számla Vevő általi átvételét követő 5 munkanapon belül fogad el, melynek elbírálását követően Eladó a szükséges intézkedést megteszi.

 

10. Áru tulajdonjoga, követelések átruházása

10.1. Eladó az általa Vevő számára szállított termékek feletti tulajdonjogot mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az Áfa-t, valamint a szállítási díjat is) hiánytalanul meg nem fizette. A fentiek alapján a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a szállítási díj hiánytalan megfizetése után száll át.

10.2. Az Eladó által szállított termékekkel kapcsolatos bármely egyéb rendelkezés – különösképpen az elzálogosítás, a biztosítékba adás, csere útján történő átruházás – a vételár teljes kiegyenlítéséig Vevő számára nem megengedett. Az Eladó által leszállított termék harmadik személy javára történő lefoglalásáról Vevő köteles haladéktalanul értesíteni Eladót.

10.3. Abban az esetben, ha Vevőnek lejárt fizetési kötelezettsége van Eladó felé, az Eladó erre irányuló kérése esetén köteles a nála található, Eladó által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetőleg az Eladó rendelkezésére bocsátani. Önkéntes teljesítés hiányában Eladó az általa leszállított terméket, minden külön végrehajtó okirat nélkül, a termék fellelési helyén magához veheti, amely esetben a Vevőt, nem illeti meg a termék tekintetében az Eladóval szemben birtokvédelem. A fentiek során a termék visszaszállításával kapcsolatban felmerült költségeket Eladó jogosult Vevőre terhelni.

11. Garancia

11.1. Eladó az általa forgalmazott termékeket/szolgáltatásokat, minden esetben a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelő minőségben szállítja. Eladó a jogszabályok által előírt, minőségi tanúsítványt, gépkönyvet biztosítja a termékekhez.

11.2. Az Eladó által szállított termékekre Eladót garanciális kötelezettség terheli. A garanciális időszak az áru átvételétől számított 12 hónap, amely nem vonatkozik a kopó fogyó alkatrészekre.

11.3. Amennyiben a Vevő által megrendelt és Eladó által leszállított termékkel kapcsolatban minőségi kifogás merült fel (anyaghiba, mérethiba stb.), azt Eladó minden esetben kivizsgálja, vagy külső beszállítás esetén kivizsgáltatja beszállítójával. A vizsgálat eredményétől függően, ha garancia körébe tartozik a kifogás Eladó teljesíti kötelezettségét, ellenkező esetben Vevő köteles a felmerült költségeket megtéríteni.

11.4. A garancia teljesítési helye az Eladó telephelye.

 

12. Reklamációk kezelése

12.1. Minden nemű reklamációt (mennyiségi, minőségi, számla stb. problémák) Eladó kizárólag írásban fogad.
E-mail: office@ki-group.hu
Posta: H-1222 Budapest, Nagytétényi út 102.

12.2. Amennyiben Eladó a Vevő megrendelését hibásan teljesítette, Vevőnek a legrövidebb ésszerű határidőn – de legfeljebb 3 munkanapon – belül van lehetősége erről Eladót értesíteni.
Hibás teljesítésnek minősülnek az alábbi esetek:

 • Mennyiségi eltérés van a leszállított termékek mennyisége és a szállítmányra kiállított bizonylaton (számla, szállítólevél) szereplő mennyiségek között (hiányos vagy többletszállítás), mely az áru átvételekor nem volt megállapítható.
 • Eltérés van a leszállított és a szállítmányra kiállított bizonylaton (számla, szállítólevél) szereplő termékek típusa között (téves szállítás).
 • A leszállított termékekkel kapcsolatban Vevőnek minőségi kifogása van (termék sérült stb.). Minőségi, illetve rejtett hiba esetén az Eladó olyan mértékben vállal felelősséget, amilyen mértékben azt a Vevő és az Eladó, gyártóval szemben érvényesíteni tud.
 • Nem a megállapodott paraméterekkel bír a leszállított termék – pl. eltérő szín, eltérő minőségi-, műszaki paraméterek stb. (hibás szállítás).

12.3. Amennyiben Vevő a szállítmány átvételét követően 3 munkanapon belül jelzi, hogy az általa átvett termék számára nem megfelelő, Eladó a terméket saját telephelyén kicseréli, amennyiben raktározott készleten szereplő termékről van szó, és a termék az eredeti állapotában és csomagolásában van. Amennyiben egyedi, kizárólag számára berendelt termékről van szó, a termék cseréjére csak akkor kerülhet sor, ha Eladó beszállítója ezt teljesíti. Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket Vevő köteles megtéríteni.

 

13. Felelősség korlátozása

13.1. Eladó – a mennyiségi vagy minőségi reklamáció eseteit kivéve – nem vállal felelősséget a hozzá érkezett megrendelések teljesítésével kapcsolatban Vevőnél keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.

13.2. A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban lévő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

13.3. Az Eladó – ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között – nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a termék vételárának összegében korlátozott.

 

14. Adatkezelés

14.1. Eladó a Vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között, kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. Vevő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

14.2. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vevő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

14.3. Eladó részletes adatkezelési szabályzata a www.ki-group.hu honlapunkon megtekinthető.

 

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Eladó a mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételeket Vevői számára, elektronikus formában (www.ki-group.hu) folyamatosan elérhetővé teszi. Eltérő megállapodás hiányában, illetve a bármely egyéb, a Felek között létrejött megállapodásban nem szabályozott kérdéskörök tekintetében Vevő bármely termék megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja az Eladó mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételeit és a benne foglaltakat.

15.2. Amennyiben Eladó mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételeinek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

15.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük létrejövő szerződések teljesítése során a másik fél szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik. Felek felelnek azért, hogy a jelen rendelkezést alkalmazottaikkal is betartassák. E kötelezettség megszegése esetén a sértett fél a szerződésszegő féllel szemben kárigénnyel élhet.

15.4. Felek a törzsadataikban (székhely, telephely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, telefon- és faxszám, e-mail cím, kontakt személy stb.) bekövetkezett bármilyen változásról írásban kötelesek egymást értesíteni.

15.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv, a mindenkori hatályos Kereskedelmi Törvény, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

15.6. A jelen ÁSZF a lenti dátummal válik hatályossá, egyben hatályon kívül helyezve bármilyen korábbi, az Eladó által alkalmazott általános kereskedelmi feltételrendszert. A jelen ÁSZF irányadó valamennyi, Eladó által a lenti dátumot követően fogadott megrendelés teljesítésére.

 

Hatályos: 2020. október 01.